جدول زمانی

شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
کلینیک اطفال
دکتر علی مراد
00.00 - 00.00
01/01/98

کلینیک اطفال
دکتر نوروزی
00.00 - 00.00
01/01/98
کلینیک اطفال
دکتر نوروزی
00.00 - 00.00
02/01/98

کلینیک اطفال
دکتر نعمتی
00.00 - 00.00
02/01/98

کلینیک اطفال
دکتر علی مراد
00.00 - 00.00
02/01/98
کلینیک اطفال
دکتر نعمتی 7-11 دکتر نوروزی 11-13
07.00 - 13.00
01/01/98

شنبه

 • کلینیک اطفال
  00.00 - 00.00
 • کلینیک اطفال
  00.00 - 00.00
 • کلینیک اطفال
  07.00 - 13.00

یک شنبه

 • کلینیک اطفال
  00.00 - 00.00
 • کلینیک اطفال
  00.00 - 00.00
 • کلینیک اطفال
  00.00 - 00.00
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
پزشکان عمومی
دکتر امیری
00.00 - 07.00
07/03/97
پزشکان عمومی
دکتر صالحه زاده
00.00 - 07.00
08/03/97
پزشکان عمومی
دکتر باباصفری
00.00 - 07.00
09/0397
پزشکان عمومی
دکتر امجدی
00.00 - 22.00
10/03/97

پزشکان عمومی
دکتر امجدی
07.00 - 14.30
10/03/97

پزشکان عمومی
دکتر رهجو
14.30 - 22.00
10/03/97
پزشکان عمومی
دکتر افشار
00.00 - 07.00
11/03/97
پزشکان عمومی
دکتر مجتبوی
07.00 - 14.30
05/03/97

پزشکان عمومی
دکتر افشار
14.30 - 22.00
05/03/97
پزشکان عمومی
دکتر معنوی
07.00 - 14.30
06/03/97
پزشکان عمومی
دکتر معنوی
07.00 - 14.30
07/03/97
پزشکان عمومی
دکتر امجدی
07.00 - 14.30
08/03/97

پزشکان عمومی
دکتر افشار
14.30 - 22.00
08/03/97
پزشکان عمومی
دکتر مجتبوی
07.00 - 14.30
09/03/97

پزشکان عمومی
دکتر امجدی
14.30 - 22.00
09/03/97
پزشکان عمومی
دکتر افشار
07.00 - 14.30
11/03/97

پزشکان عمومی
دکتر افشار
14.30 - 22.00
11/03/97
پزشکان عمومی
دکتر امیری
22.00 - 23.59
06/03/97
پزشکان عمومی
دکتر صالحه زاده
22.00 - 23.59
07/03/97
پزشکان عمومی
دکتر باباصفری
22.00 - 23.59
08/03/97
پزشکان عمومی
دکتر امجدی
22.00 - 23.59
09/03/97
پزشکان عمومی
دکتر افشار
22.00 - 23.59
10/03/97
پزشکان عمومی
دکتر صالحه زاده
22.00 - 23.59
11/03/97

شنبه

 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  14.30 - 22.00

یک شنبه

 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59

دوشنبه

 • پزشکان عمومی
  00.00 - 07.00
 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59

سه شنبه

 • پزشکان عمومی
  00.00 - 07.00
 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  14.30 - 22.00
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59

چهارشنبه

 • پزشکان عمومی
  00.00 - 07.00
 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  14.30 - 22.00
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59

پنج شنبه

 • پزشکان عمومی
  00.00 - 22.00
 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  14.30 - 22.00
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59

جمعه

 • پزشکان عمومی
  00.00 - 07.00
 • پزشکان عمومی
  07.00 - 14.30
 • پزشکان عمومی
  14.30 - 22.00
 • پزشکان عمومی
  22.00 - 23.59
No events available!
EnglishIran